Regulamente campanii si promotii

 

REGULAMENT CAMPANIE FIDELIZARE TABITA TOUR

“5 Călătorii + 1 Livrare gratis / 10 Călătorii + 1 Călătorie gratis”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul promoției este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”)

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia în agențiile Tabita Tour. Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura începând cu data de 27.03.2017 pentru o durată nedeterminată, până la revocarea expresă a organizatorului.

2.2. Campania va fi comunicată / se va desfășura în agențiile proprii Tabita Tour, pe site www.tabitatour.ro, dar și pe paginile de Facebook și Instagram Tabita Tour.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La aceasta Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai altor companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

3.3. Participarea la aceasta Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.5. NU beneficiază de prezenta campanie persoanele care au formulat către orice autoritate a statului român o reclamație scrisă/acțiune civilă/acțiune penală sau alte asemenea împotriva organizatorului și care este nesoluționată sau a fost soluționată în defavoarea acestor persoane.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie:

Persoanele care achiziționează bilet de autocar din agențiile proprii Tabita Tour sau online de pe site-ul www.tabitatour.ro pe liniile regulate Spania, Italia și Franța, vor putea solicita biletul sau livrarea gratuit/ă. Nu se contorizează biletele achiziționate prin colaboratori.

Achiziționarea de bilete de autocar și livrarea de colete spre Spania, Italia, Franța și retur se pot face prin intermediul agențiilor proprii Tabita Tour. Biletele de autocar se pot achiziționa și online de pe site-ul www.tabitatour.ro.

Campania nu este valabilă pentru biletele de contract, cu excepția celor plătite de către client cash sau FV.

Rutele care sunt incluse în campanie: România - Spania - Italia - Franța şi retur.

ATENȚIE!

Un bilet dus-întors nu se consideră ca și 2 bilete dus. Acesta este considerat ca fiind un singur bilet.

Promoția nu este valabilă în sezon (Iulie, August, Septembrie, 15 Decembrie-15 Ianuarie)

Biletele cu reducere, alte oferte sau promoții nu se iau in considerare.

 

4.2. Mecanism campanie:

lTabita Tour oferă un bilet de călătorie gratuit DUS pe una din destinațiile de pe ruta România - Spania - Italia - Franţa daca clientul face dovada achizitionarii a 10 bilete de călătorie DUS, cu o vechime de cel mult 2 ani.

lTabita Tour oferă un bilet de călătorie gratuit DUS-ÎNTORS pe una din destinațiile de pe ruta România - Spania - Italia - Franţa daca clientul face dovada achiziționării a 10 bilete de călătorie DUS-ÎNTORS,  cu o vechime de cel mult 2 ani.

lTabita Tour oferă o livrare gratuită în limita a 15 Kg pe una din destinațiile de pe ruta România - Spania - Italia - Franţa daca clientul face dovada achiziționării a 5 bilete de călătorie DUS sau DUS-ÎNTORS, cu o vechime de cel mult 2 ani.

 

4.3. Procedura pentru primirea biletelor/livrărilor gratuite  

lClienții își pot primi biletul gratuit sau livrarea gratuită în urma înregistrării unei cereri scrise către departamentul Ticketing din oricare agenție Tabita Tour, care să cuprindă:

 Numele

 Prenumele

CNP

Ruta pe care dorește sa călătorească

Data și seria biletelor complete

lCererea trebuie însoțită de copii ale biletelor de călătorie sau doar să se specifice nr și seria biletelor pe baza cărora s-a acordat biletul/livrarea gratuit/ă

SECȚIUNEA 5.  RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la acesta Campanie.

 

SECȚIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform întelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protectia datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.com.

6.2. Participanților în cadrul Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

⮚ dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

⮚ dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

⮚ dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a ror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opozitie) printr-o simpla cerere, datata și semnata, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atât pe durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizată în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastră determină neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră în baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidentialitate

 

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta la revocarea expresă a conducerii Tabita Tour SRL sau în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională

 

SECȚIUNEA 8. LITIGII

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

CONDUCEREA,

TABITA TOUR S.R.L.