Regulamente campanii si promotii

REGULAMENT CAMPANIE “REDUCERI DE BUN VENIT - TRANSPORT COLETE INTERNATIONAL
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL
1.1. Organizatorul campaniei este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”).
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.
1.4. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia în agențiile Tabita Tour. Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant.
 
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfășura în perioada 1 - 30 iunie 2024.
2.2. Campania va fi comunicată / se va desfășura în agențiile Tabita Tour, pe site www.tabitatour.ro, dar și pe paginile de Facebook și Instagram Tabita Tour.
 
SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.
3.2. La aceasta Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai altor companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.
3.3. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Desfășurare campanie:
Clienții noi care trimit colete cu Tabita Tour în perioada 1-30 iunie 2024 din România spre Spania, Italia, Franța beneficiază de 25% reducere la prima livrare și un voucher de 25% reducere pe care îl pot folosi la o livrare în perioada 1-31 iulie 2024, în agențiile proprii Tabita Tour din România.
Câștigătorii beneficiilor oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor/beneficiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor campaniei.
Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Pentru informații suplimentare suntem disponibili la call center 0263.215.500 în intervalul L-V: 07:00 - 21:00; S-D: 07:00 - 16:30.
Voucher-ul se poate folosi pentru o livrare în perioada 1-31 iulie 2024 și nu se cumulează cu alte oferte speciale.
4.2. Revendicare voucher
Reducerea se poate folosi doar în agențiile proprii Tabita Tour din România prin prezentarea voucher-ului care să conțină numele și prenumele.
După revendicare, voucher-ul rămâne la agentul de vânzare.
Voucher-ul nu este transmisibil.
4.5. Taxe și impozite
Potrivit Codului Fiscal actualizat (Legea 227/2015), CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 - art. 110), ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc:
(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.
(3) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.
b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot- machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.
(4) Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv.
În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
 
SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITĂȚI
5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la acesta Campanie.
 
SECȚIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform întelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protectia datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail  dataprotection@filadelfiagroup.ro.
6.2. Participanților în cadrul Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

Ødreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

Ødreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;

Ødreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercită oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opoziție) printr-o simpla cerere, datată și semnată, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicata la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atât pe durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și sa notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastră determina neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră în baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților.

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidențialitate.

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 30.06.2024, ora 18:00, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

CONDUCEREA

TABITA TOUR S.R.L.

 
REGULAMENT CAMPANIE “ÎNCHIRIAZĂ ȘI PRIMEȘTI UN VOUCHER CADOU”
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL
1.1. Organizatorul Campaniei (denumită în continuare „Campanie”) este Tabita Tour SRL, cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”).
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților înscriși cu privire la
orice modificare din prevederile acestuia.
1.4. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia pe site www.tabitatour.ro și în agențiile proprii Tabita Tour.
 
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfășura în perioada 1.03.- 30.04.2024.
2.2. Campania va fi comunicată pe paginile de Facebook, Instagram, LinkedIn Tabita Tour, website www.tabitatour.ro și agențiile proprii Tabita Tour.
SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.
3.2. La aceasta Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.
3.3. Participarea la acest Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Desfășurare campanie
Persoanele care închiriază autocare sau microbuze în perioada 1 martie - 30 aprilie 2024 pot primi un voucher cadou pe care îl pot folosi la următoarea închiriere.
Pentru închirieri de minim 2000€ primesc un voucher în valoare de 50€
Pentru închirieri de minim 3500€ primesc un voucher în valoare de 100€
Pentru închirieri de minim 4500€ primesc un voucher în valoare de 150€
Voucherele sunt în limita stocului disponibil.
Campania nu este valabilă și în agențiile partenere Tabita Tour.
Înscrierea în campanie nu presupune nici o taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare.
Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la call center 0263.215.500 în intervalul L-V: 07:00 - 21:00; S-D: 07:00 - 16:30.
Câștigătorii premiilor/ofertelor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor /
caracteristicilor premiilor.
4.4. Revendicare voucher
Voucherul se poate folosi la următoarea închiriere din agențiile proprii Tabita Tour.
Voucherul nu este transmisibil.
Campania nu se cumulează cu alte oferte speciale.
4.5. Taxe și impozite
Potrivit Codului Fiscal actualizat (Legea 227/2015), CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 - art. 110), ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc:
(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net
realizat din fiecare premiu.
(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.
(3) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.
b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot- machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare
venit brut primit.
(4) Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obţinut venitul respectiv.
În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.
(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
 
SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITĂȚI
5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la
această campanie.
 
SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform înțelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți să aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protecția datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.ro.
6.2. Participanților în cadrul Campaniei le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de către Organizator;
dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;
dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este
conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a
oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercită oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opoziție) printr-o simpla cerere, datată și semnată, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicata la Art.1.1 de mai sus.
6.4. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atât pe durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și sa notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata în legătură cu desfășurarea Campaniei.
6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.
6.6. Refuzul dumneavoastră determina neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră în baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.
6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților.
6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidențialitate.
 
SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI
7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 30.06.2024, ora 18:00, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.
 
SECȚIUNEA 8. LITIGII
8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.
 
CONDUCEREA
TABITA TOUR S.R.L.

----

REGULAMENT CAMPANIE "Spuneți-ne părerea dvs. despre serviciile Tabita Tour și beneficiați de 10€ reducere la următorul bilet achiziționat." 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul campaniei (denumită în continuare „Campanie”) este Tabita Tour SRL, cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura începând cu 31.10.2023 pentru o durată nedeterminată, până la revocarea expresă a organizatorului.

2.2. Campania va fi comunicată în agențiile proprii Tabita Tour, în timpul călătoriei (în autocare) și pe site-ul www.tabitatour.ro.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La această campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. 

3.3. Participarea la această campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

3.4. Dreptul de participare la campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie

Persoanele care călătoresc cu Tabita Tour pe rutele regulate România <-> Spania, Italia, Franța și care completează chestionarul integral, inclusiv numărul și seria biletului de călătorie, beneficiază de 10€ reducere la următorul bilet achiziționat din agențiile proprii Tabita Tour.

Observații!

lClientul beneficiază de o singură reducere de 10€ pe baza unui bilet achiziționat, indiferent de numărul de răspunsuri trimise.

lPentru a primi încă o reducere de 10€ trebuie să achiziționeze alt bilet de călătorie și să completeze chestionarul.

lReducerea se aplică și pentru biletele de contract extern.

lReducere de 10€ este valabilă 6 luni.

lChestionarul se poate accesa prin scanarea codului QR sau accesarea link-ului afișate pe biletul de călătorie.

lCampania este valabilă în agențiile proprii Tabita Tour.

Rutele care sunt incluse în campanie: România - Spania - Italia - Franța şi retur.

Înscrierea în campanie nu presupune nici o taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare.

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la call center 0263.215.500 în intervalul L-V: 07:00 - 21:00; S-D: 07:00 - 16:30.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.  

4.2. Revendicare reducere

Clientul își poate revendica reducerea din agențiile proprii Tabita Tour prin prezentarea biletului de călătorie sau a seriei și nr. biletului pe baza căruia a completat chestionarul.

Reducerile/beneficiile nu sunt transmisibile.

4.3. Taxe și impozite

Potrivit Codului Fiscal actualizat (Legea 227/2015), CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 -

art. 110), ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc:

(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net

realizat din fiecare premiu.

(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.

(3) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru

fiecare premiu.

b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-

machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare

venit brut primit.

(4) Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a

fost obţinut venitul respectiv.

În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv,

impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

 

SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la această Campanie.

 

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform înțelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protecția datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.ro

6.2. Participanților în cadrul Campaniei le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

Ødreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

Ødreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;

Ødreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b),dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opoziție) printr-o simpla cerere, datată și semnată, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicata la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atât pe durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizată în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativă și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastră determină neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră în baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților.

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidențialitate.

 

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta la revocarea expresă a conducerii Tabita Tour SRL sau în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

 

SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

CONDUCEREA

TABITA TOUR S.R.L.

 -----

REGULAMENT CAMPANIE GRUPURI "CUMPERI MAI MULTE BILETE, PLĂTEȘTI MAI PUȚIN" 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul campaniei (denumită în continuare „Campanie”) este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”). 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.  

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024.

2.2. Campania va fi comunicată / se va desfășura în agențiile proprii Tabita Tour, pe site-ul www.tabitatour.ro, dar și pe pagina de Facebook și Instagram Tabita Tour.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La aceasta Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

3.3. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie

Grupurile de minim 5 persoane care achiziționează bilete din agențiile proprii Tabita Tour din România au parte de extrabeneficiile de mai jos: 

lReducere de la -25 euro/grup

exemplu: pentru un grup de minim 5 persoane facem o reducere de 25 euro (5x5 euro/persoană) 

se aplică 5 euro/persoană, indiferent din câte persoane este format grupul

lBONUS! Voucher de 10 euro pentru un grup de minim 5 persoane, pe care îl poate folosi pentru o livrare internațională de minim 20 kg spre Spania, Italia, Franța până la 31 decembrie 2023.

exemplu: pentru un grup de minim 5 persoane liderul de grup primește un voucher de 10 euro (5x2 euro/persoană)

se aplică 2 euro/persoană, indiferent din câte persoane este format grupul  

Campania nu este valabilă pentru biletele de contract.

Câștigătorii promoției oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a promoției sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor promoției.

4.2. Revendicare voucher

 Pentru utilizarea reducerii clientul trebuie să prezinte voucherul care conține serie bilet și ștampila, în orice agenție Tabita Tour din România.

Voucherul poate fi folosit și de o altă persoană, doar cu validarea scrisă sau verbală a deținătorului.

 SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la această Campanie.

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform intelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art. 1.1. Suplimentar, Responsabilul de protecția datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.ro.

6.2. Participanților în cadrul Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la: l dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator; l dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. l dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;

c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.3. Orice persoană care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opozitie) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii, privind protecția datelor personale atât pe durata Evenimentului, cât și ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastră determină neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră in baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților. 

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidentialitate

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 31.12. 2024, ora 17:30 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

 SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

CONDUCEREA,

TABITA TOUR S.R.L.