Condiții generale de transport colete


În momentul în care prezentați un colet la unul din punctele de colectare PTT Express sau Tabita Tour în vederea expedierii, compania nu are obligația să verifice conținutul coletului.

Potrivit O.G 13/2013 privind serviciile poștale cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 se prevede:
(1) Secretul trimiterilor poștale este inviolabil;
(2) Reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale este permisă numai în condițiile și cu procedura prevazute de lege.

!! Clientul răspunde în totalitate de conținutul trimiterilor poștale și este răspunzător în fața legii prin nerespectarea obligaţiilor sale.

De asemenea, companiile Tabita Tour și PTT Express nu răspund de calitatea conținutului coletului pentru mărfurile sau bunurile perisabile, precum: carne crudă, murături neambalate corespunzator etc

Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale Tabita Tour și PTT Express pot fi consultate mai jos sau în orice agenție Tabita Tour sau depozit PTT Express by Filadelfia Group.

 

CONDIŢII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POŞTALE ÎN CADRUL SOCIETATII  POSTA TABITA TOUR S.R.L.

1. PREAMBUL

 

1.1. Termenii si conditiile prezentate mai jos şi afisate pe pagina de internet (http://www.pttexpress.ro) si la toate punctele de acces deservite de personal ale Societatii POSTA TABITA TOUR SRL (PTT), reprezinta clauzele contractului incheiat intre expeditorul trimiterii postale si furnizorul serviciilor postale, denumita in continuare POSTA TABITA TOUR, avand sediul social in mun.Bistrita, Calea Moldovei nr.18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J6/747/2020, având codul de identificare fiscală RO 42927194, judet Bistrita-Nasaud.

1.2. In momentul predării trimiterii postale, clientul accepta aceste clauze, pentru el si pentru orice alta persoana care are interes in expediere, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

1.3. Conditiile si clauzele  POSTA TABITA TOUR se aplica in acelasi timp si pentru integrator, cu care expeditorul a incheiat  un  contract pentru a genera si prelucra trimiterile postale ale acestuia din urma.

1.4. Niciun angajat al societatii POSTA TABITA TOUR si nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba oricare din termenii sau conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, sau de a face orice promisiune in numele societatii.

1.5. Nicio dispozitie primita verbal sau in scris anterior sau ulterior semnarii documentului de transport, nu va putea constitui o modificare a conditiilor si termenilor prezentului contract.

1.6. POSTA TABITA TOUR oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal, având ca obiect colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în condițiile prezentate mai jos.

1.7. POSTA TABITA TOUR poate incheia contracte de prestari servicii cu subcontractori sau alti furnizori de servicii postale autorizati, drepturile si obligatiile partilor regasindu-se in forma scrisa a contractului dintre parti.

 

2. CONDIŢII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POŞTALE ÎN REŢEAUA “ POSTA TABITA TOUR”

 

Condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale in reteaua POSTA TABITA TOUR, respectiv regulile pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale, sunt urmatoarele:

2.1.Trimiterile postale trebuie sa contina datele de identificare complete ale destinatarului (in cazul serviciului contra ramburs si ale expeditorului), scrise lizibil, corect si complet, (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, optional si numerele de telefon pentru a se putea contacta destinatarul si respectiv expeditorul in cazul serviciului contra ramburs). Expeditorul raspunde de toate datele transmise.

2.2.Trimiterile postale trebuie sa fie ambalate corespunzător de catre expeditor, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului.

2.3.Ambalajul trebuie sa fie intact (fără crăpături, rupturi) si să corespundă volumului, greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei prestarii serviciului postal şi să fie în forme uşor de mânuit, aplicându-li-se pe ambalaj etichete sugestive ce vor indica modul de manipulare si depozitare.

2.4.Ambalajul şi închiderea trimiterilor poştale trebuie să asigure protejarea acestora impotriva deteriorarii, dar si a inviolabilitatii trimiterii postale, în aşa fel încât sa nu permita deteriorarea prin presiune sau prin manipulări succesive şi să nu se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca o acţiune de spoliere să fie vizibilă; agrafele metalice folosite la închiderea trimiterilor nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului poştal.

2.5.Ambalajul folosit de expeditor se considera suficient in cazul in care se apreciaza ca protejeaza trimiterea postala, de la depunerea ei la punctul de acces pana la eliberarea ei destinatarului in conditii normale de colectare, sortare, transport si livrare.

2.6.Dimensiunea maxima a unui colet ce face obiectul unui serviciu postal este de 60x50x30 cm, cu greutatea maxima de 31,50 kg.
2.7.Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a trimiterilor de corespondenţă care conţin şi obiecte fără valoare comercială (ex.: fotografii, agrafe de prindere a documentelor etc.) trebuie să fie ambalate astfel încât să nu împiedice operaţiunile de prelucrare.

2.8. POSTA TABITA TOUR accepta trimiterile postale care nu necesita transport si depozitare in conditii speciale de temperatura.

2.9. Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, POSTA TABITA TOUR va aplica etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare. POSTA TABITA TOUR poate pune la dispoziţia expeditorului etichete tipizate. POSTA TABITA TOUR se obliga să recunoască şi să folosească inscripţionările şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare.
2.10. POSTA TABITA TOUR accepta bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În această situaţie responsabilitatea pierderii sau distrugerii, totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.

2.11. Este interzis să se aplice pe trimiterile poştale alte etichete decât cele care se raportează la serviciile poştale, cu excepţia celor aplicate pe ambalajul original al bunului; ambalajul trimiterilor postale nu trebui sa contina etichete reutilizate, informatii a unor expedieri anterioare (adrese, coduri postale, numere de telefon, etc.) sau coduri de bare sau puncte, de natura sa ingreuneze procesul de sortare, scanare si inregistrare a trimiterilor postale.

2.12. Trimiterile poştale trebuie să prezinte, pe ambalaj spaţii suficiente pentru înscrierea menţiunilor de serviciu şi aplicarea etichetelor.

2.13.Trimiterile postale care contin bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala, ambalate si etichetate de catre expeditor, vor fi acceptate cu conditia ca expeditorul sa le ambaleze corespunzator intr-o cutie rezistenta umpluta cu materiale protectoare corespunzatoare, care atenueaza socul mecanic si sa le eticheteze corespunzator cu etichete sugestive care sa indice modul de manipulare si depozitare, si sa accepte ca POSTA TABITA TOUR se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale care sunt inscriptionate/etichetate corespunzator.In cazul in care expeditorul/integratorul nu declara furnizorului trimiterile postale care contin bunuri fragile, astfel incat acesta sa poata verifica la preluare indeplinirea conditiilor corespunzatoare de ambalare si etichetare, in cazul in care prezinta vicii ascunse prin ambalare, expeditorul/integratorul accepta ca expedierea se va face pe propriul sau risc. 

2.14. POSTA TABITA TOUR furnizează serviciul de trimitere contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON/EURO. Suma maximă admisă pentru serviciul contra ramburs este de 1000 euro sau echivalentul in lei la cursul BNR valabil din ziua preluarii trimiterii postale.

2.15. POSTA TABITA TOUR furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrarii trimiterii postale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fara a fi confirmata in scris de catre acesta.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, POSTA TABITA TOUR având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

În cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarată, valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 10.000 RON.

2.16. La momentul acceptarii trimiterilor postale care fac obiectul serviciului de trimitere recomandata, livrare speciala, confirmare de primire, schimbare destinatie, contra ramburs sau a celor cu valoare declarata POSTA TABITA TOUR se obliga sa mentioneze pe documentul de transport acest serviciu.

2.17. Obiectul serviciului postal poate face un numar minim de 1 (una) trimitere postala si maxim nelimitat, cu exceptia serviciului de publicitate prin posta, in cazul carora numarul minim de trimiteri este de 500, depuse de catre acelasi expeditor, in acelasi moment si la acelasi punct de acces al POSTA TABITA TOUR.

2.18. POSTA TABITA TOUR asigura livrarea trimiterilor postale prin mijloace proprii sau prin intermediul colaboratorilor contractati de PTT in acest scop.

2.19. Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate/ imputernicire (delegatie) si actul de identitate, dupa caz. Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al destinatarului a persoanei care preia trimiterea postala de la punctul de contact deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate/ imputernicire (delegatie) si actul de identitate, dupa caz.

2.20. POSTA TABITA TOUR furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua POSTA TABITA TOUR. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

2.21. POSTA TABITA TOUR furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 10 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 15 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, POSTA TABITA TOUR întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

2.22.  Modalitatile de plata a serviciilor postale:

Serviciile postale furnizate de POSTA TABITA TOUR pot fi achitate în numerar, prin Ordin de Plata, in lei sau euro. Plata serviciilor se face, de regula, in avans fata de prestarea lor.

POSTA TABITA TOUR poate accepta, prin incheierea unui contract, plata in alte conditii decat cele prevazute la acest punct.

 

3. POSTA TABITA TOUR exclude de la colectare, sortare, transport si livrare urmatoarele:

 

3.1.Trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii, etc.);

3.2.Trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, sau trimiterile postale care constau in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

3.3. Trimiterile postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi, neindepartate;

3.4.Trimiterile postale ambalate de către expeditor atunci când ambalajul si etichetarea folosita nu corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare.

3.5.Trimiterile poştale a căror prelucrare necesită condiţii speciale pe care POSTA TABITA TOUR nu le poate asigura;

3.6.Trimiterile poştale al căror conţinut sau ambalaj exterior ar putea să afecteze integritatea şi sănătatea persoanelor sau să determine pagube materiale;

3.7.Trimiterile poştale care conţin următoarele obiecte: monede, bilete de bancă,bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur, argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte preţioase;

3.8. Trimiteri postale de bunuri perisabile, precum si cele sensibile la temperatura sau care necesita conditii speciale de temperatura pe care POSTA TABITA TOUR nu le poate asigura;

3.9.Trimiteri postale care prin greutatea si volumul lor sau ambalarea necorespunzatoare, prezinta greutati la manipulare si transbordare;

3.10. Trimiterile postale care se constata ca sunt bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala, neambalate si neetichetate corespunzator de catre expeditor/integrator si pentru care expeditorul refuza ambalarea/etichetarea lor corespunzatoare de catre furnizor.

 

 

4. Conditii de calitate

 

4.1. POSTA TABITA TOUR va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra trimiterile postale interne si internationale in termenul asumat, respectiv in termen de 4 zile lucratoare pentru trimiterile interne si 7 zile lucratoare pentru trimiterile internationale de la data depunerii trimiterii postale de catre expeditor. 

4.2. In cazul serviciului contra ramburs, termenul de returnare catre expeditori a contravalorii trimiterilor postale interne si internationale care fac obiectul acestui serviciu este de 10 zile lucratoare de la data livrarii ;

4.3. Expeditorul este de acord cu orice traseu sau redirectionare, inclusiv posibilitatea ca trimiterea sa fie transportata prin locuri  de oprire intermediare. 

4.4. Termenul de pastrare pentru toate trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarului si nici returnate expeditorului, este de 9 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces. Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate in depozitele POSTA TABITA TOUR. Clientul va primi o notificare prin care este instiintat ca are obligatia de a ridica trimiterea postala, precum si denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al depozitului POSTA TABITA TOUR de la care poate fi ridicată trimiterea poştală. Exceptand perioada avizata de mai jos, incepand cu a unsprezecea zi pentru cazul trimiterilor postale interne si cu a treizeci si una zi pentru cazul trimiterilor postale internationale, pentru pastrarea fiecarei trimiteri postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului, POSTA TABITA TOUR va percepe o taxă de depozitare în sumă de 2 lei/zi calendaristică de întârziere, până la data ridicării efective a trimiterilor postale.

4.5. Pe întreaga perioadă de păstrare de 9 luni expeditorul poate plăti integral tariful si poate solicita restituirea trimiterii poştale. În cazul în care expeditorul solicită restituirea trimiterii poştale, trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de păstrarea acesteia.

4.6. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici returnate expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale dupa expirarea termenului de pastrare.

4.7. POSTA TABITA TOUR are obligaţia de a păstra la punctul de contact deservit de personal, trimiterile poştale în vederea predării acestora destinatarului prin prezentarea acestuia la punctul de contact, in termen de 10 zile in cazul trimiterilor postale interne si în cazul trimiterilor poştale internaţionale, de 30 de zile, începând din ziua următoare avizării destinatarului trimiterilor poştale, exceptie de la aceasta obligatie facand trimiterile postale care fac obiectul serviciului livrare speciala.

4.8. În momentul predarii catre POSTA TABITA TOUR a trimiterii postale, clientul va accepta termenii si conditiile expuse în acest document indiferent daca a semnat sau nu documentul de transport (AWB-ul). Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul preluării trimiterii poştale de către personalul subscrisei.

4.9. Data depunerii in reteaua postala POSTA TABITA TOUR este data la care trimiterea poştală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces PTT, dacă aceasta a fost colectată înainte de ultima operaţiune de ridicare a trimiterilor poştale stabilită pentru respectivul punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră că data depunerii trimiterii este data următoarei zile lucrătoare celei la care trimiterea poştală este colectată prin intermediul punctelor de acces, iar utilizatorul este de acord cu acest fapt.

4.10. POSTA TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală, cu data depunerii acestora la punctele de acces, cât şi cu denumirea sau marca sa comercială.

4.11. POSTA TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală sau preluate de la un alt furnizor de servicii poştale, cu data depunerii trimiterilor poștale, respectiv cu data preluării trimiterii poștale de la un alt furnizor.

4.12. POSTA TABITA TOUR va marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poştă cu inscripţia „publicitate".

4.13. POSTA TABITA TOUR va asigura elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea şi distribuirea trimiterilor poştale. 

4.14. POSTA TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua sa poştală, punctele de acces, mijloacele de transport şi punctele de contact.

4.15. Predarea trimiterilor poştale se realizează personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală. POSTA TABITA TOUR nu efectuează livrări la cutia poștală.

 

5. CONFIDENŢIALITATE SI POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

5.1. POSTA TABITA TOUR ( http://www.pttexpress.ro/) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice (GDPR) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:- in vederea încheierii și derulării relației contractuale cu Compania; - pentru a te contacta in legatura cu serviciile pe care le-ai achizitionat de la noi. Este posibil sa te contactam prin email, posta, telefon sau prin mesaje text; - in vederea îndeplinirii obligațiilor legale; - in vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Companiei; - in baza consimțământului dumneavoastră( prelucrarile datelor cu caracter personal în scop de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative și care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligații legale se vor realiza doar în baza consimțământului dumneavoastră expres).

În calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal: a) dreptul la informare; b) dreptul de acces la date; c) dreptul la rectificare; d) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”; e) dreptul la restricționarea prelucrării; f) dreptul la portabilitatea datelor; g) dreptul la opoziție; h) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; i) dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).(www.dataprotection.ro).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către POSTA TABITA TOUR SRL, Calea Moldovei, nr. 18, cod postal RO-420096, Bistrița, judeţul Bistriţa-Năsăud sau pe email la dataprotection@filadelfiagroup.com

De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor al companiei (DPO), telefon (+40) 753 220 002.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor, Compania va răspunde acestei solicitări, în termen de maximum 30 de zile, în condițiile prevăzute de GDPR. Posta Tabita Tour SRL prelucrează datele dumneavoastra în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR. Perioada de stocare este de 3 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu Societatea. Ulterior acestei perioade, datele vor șterse total sau anonimizate complet pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare. De asemenea Posta Tabita Tour poate stoca datele cu caracter personal pe o durata mai indelungata , in scop probatoriu si/sau  de arhivare.

 

6.  OBLIGATIA DE RETURNARE A TRIMITERILOR POSTALE

 

6.1. POSTA TABITA TOUR are obligaţia de a returna expeditorului, la cel mai apropiat punct de acces al POSTA TABITA TOUR, trimiterea postala care nu a putut fi predată destinatarului din una din următoarele cauze:

a) destinatarul trimiterii poştale sau persoana autorizată să primească  trimiterea poştală nu au fost găsite la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;

b) destinatarul trimiterii poştale sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală a refuzat primirea acesteia, achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs sau completarea corespunzatoare si semnarea confirmarii de primire pentru cazul serviciului confirmare de primire;

c) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;

6.2. Trimiterile poştale care nu pot fi livrate la destinatar din motivele prevăzute la art. 6.1 sunt returnate expeditorului pe cheltuiala acestuia (conform tarifelor prevazute in oferta comerciala a furnizorului).

6.3. POSTA TABITA TOUR are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterilor postale  în următoarele cazuri: 

a) cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezultă în mod neîndoielnic, că trimiterea poştala contine bunuri interzise la transport sau nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate;

b) când, după preluarea trimiterilor postale, acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale, cu mentiunea ca, în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept. Sarcina probei îi revine furnizorului.

6.4. Termenul de returnare catre expeditor a trimiterilor postale (atat interne, cat si internationale) care nu au putut fi predate destinatarului din una dintre cauzele de mai sus, este de 15 zile lucratoare, calculat de la data expirarii perioadei de avizare sau a incercarii de livrare, dupa caz.

 

7. RASPUNDEREA POSTA TABITA TOUR

 

7.1. POSTA TABITA TOUR răspunde pentru paguba pricinuită în cazul furtului, pierderii, distrugerii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul predării la destinatar.

7.2. Raspunderea POSTA TABITA TOUR se limiteaza strict numai la pierderea si paguba directa. Toate celelalte tipuri de pierderi sau pagube sunt excluse (inclusiv, dar nelimitandu-se la, beneficii nerealizate, venituri, dobanzi, afaceri viitoare) chiar daca acestea sunt speciale sau indirecte si chiar daca riscul unor asemenea pierderi au fost aduse la cunostinta POSTA TABITA TOUR inainte sau dupa acceptarea trimiterii.

7.3.  POSTA TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale interne după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;

3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care  POSTA TABITA TOUR a încasat rambursul parţial de la destinatar.

7.4. În afara despagubirilor prevazute la art. 7.3 lit. a) se restituie si tarifele incasate.

7.5.În cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

7.6. La sumele prevăzute la pct.7.3 lit.a) și b) mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

 7.7. POSTA TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

7.8. Expeditorul poate renunta, in favoarea destinatarului, la dreptul de despagubire care ii revine.

7.9. Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

7.10. In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

7.11. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, livrarea unei trimiteri poştale se poate realiza de către un furnizor de servicii poştale distinct de cel care a colectat trimiterea poştală, cu condiția ca acesta să fie autorizat pentru furnizarea serviciului poștal al cărui obiect îl face respectiva trimitere poştală. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a colectat trimiterea poştală răspunde faţă de utilizator pentru prestarea serviciului.

 

8.  CAZURI DE EXONERARE A RASPUNDERII

 

8.1. POSTA TABITA TOUR este exonerată de răspundere în următoarele cazuri:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

b) destinatarul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

c) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

 

9. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR. RECLAMATIA PREALABILA, PLANGEREA INAINTATA CATRE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE, INTRODUCEREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA  SI REGULI PRIVIND ACORDAREA DESPAGUBIRILOR

 

9.1. În vederea acordării de despăgubiri, expeditorul sau destinatarul este obligat să introducă, în termen de 6 luni calculat de la data depunerii trimiterii poştale, o reclamaţie prealabilă privind neîndeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de către POSTA TABITA TOUR a obligaţiilor sale.

9.2.Reclamatiile pot fi transmise prin: fax la nr. 0263.215.599, e-mail la adresa: reclamatii@tabitatour.ro, depunere personala la sediul societatii sau la punctele de acces sau de contact (reclamantului eliberandu-i-se numar de inregistare) sau prin posta cu confirmare de primire. Confirmarea primirii reclamatiei se face prin aceeasi metoda prin care aceasta a fost primita: prin fax, catre numarul de fax de la care a fost transmisa reclamatia, prin e-mail, catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia sau prin completarea corespunzatoare si semnarea confirmarii de primire pentru situatia in care aceasta a fost transmisa printr-un astfel de serviciu.

9.3. In scopul solutionarii reclamatiilor, dovezile acceptate pot fi: documentele de transport/copie a facturii si a documentelor care atesta plata, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale etc., dupa caz.

9.4. POSTA TABITA TOUR are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă intr-un termen care nu va depasi 3 luni de la data introducerii acesteia. Termenul de solutionare a reclamatiei cumulat cu termenul de plata, nu va putea fi mai mare de 3 luni de la data introducerii reclamaţiei, in cazul reclamatiilor intemeiate.

9.5. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut la art.9.4. utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorităţii de reglementare. Plângerea înaintată autorităţii de reglementare va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile. Aceste dispozitii nu condiţionează dreptul niciuneia dintre părţi de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

9.6. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an. Termenul de prescripţie curge de la data depunerii trimiterii

poştale. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

9.7. Plata despăgubirilor se face in termen de 30 zile de la solutionarea reclamatiei, fara a depasi termenul de 3 luni de la introducerea reclamatiei. Părţile vor conveni modalitatea adecvata de plată, de rambursare sau compensare a prejudiciului, in cazul reclamatiilor intemeiate, care poate fi plata in numerar, prin virament in cont bancar, etc. sau alte forme convenite de catre parti.

9.8. Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 7. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

 

10 . RĂSPUNDEREA EXPEDITORULUI

 

10.1. Expeditorul răspunde pentru pagubele cauzate POSTA TABITA TOUR prin nerespectarea obligaţiilor sale.

 

11. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

11.1. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere POSTA TABITA TOUR, în cazul neexecutării obligaţiilor asumate.

11.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică POSTA TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate. În cazul în care invocă forţa majoră, POSTA TABITA TOUR are obligaţia să o aducă la cunoştinţa expeditorului, în scris ori prin mijloacele de comunicare în masă, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore şi încetarea acesteia se vor comunica în maximum 15 zile de la apariţie.

11.3. Prin caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică POSTA TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate.

 

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1.Contractul individual încheiat între expeditor sau integrator şi furnizorul POSTA TABITA TOUR încetează în unul dintre următoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii poştale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;

b) prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;

c) prin predarea catre expeditor a dovezii privind livrarea catre destinatar a trimiterii postale care face obiectul serviciului confirmare de primire;

d)  prin acordul părţilor;

e) la expirarea termenului de păstrare stabilit conform pct. 4.5;

f) prin imposibilitatea fortuită de executare a contractului, timp de 6 luni de la colectarea trimiterii poştale;

g) de drept, când, după preluarea trimiterilor postale acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale; în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept. 

 

13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

13.1. Legea aplicabilă  este legea română.

13.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu aceste Conditii generale de furnizare a serviciilor postale, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în lipsa acordului părţilor, prin intermediul instanţelor judecătoreşti competente de la sediul furnizorului de servicii postale.

 

SOCIETATEA  POSTA TABITA TOUR  S.R.L.            

Administrator,

SIGHIARTAU Ioan-Eugen


--
CONDIŢII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POŞTALE ÎN CADRUL SOCIETATII  TABITA TOUR S.R.L.

 

1. PREAMBUL

1.1. Termenii si conditiile prezentate mai jos şi afisate pe pagina de internet (http://www.tabitatour.ro) si la toate punctele de acces deservite de personal ale Societatii TABITA TOUR SRL, reprezinta clauzele contractului incheiat intre expeditorul trimiterii postale si furnizorul serviciilor postale, denumita in continuare TABITA TOUR, avand sediul social in mun.Bistrita, Calea Moldovei nr.18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J06/395/2002, având codul de identificare fiscală RO 15027110, judet Bistrita-Nasaud.

1.2. In momentul predării trimiterii postale, clientul accepta aceste clauze, pentru el si pentru orice alta persoana care are interes in expediere, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

1.3. Conditiile si clauzele TABITA TOUR se aplica in acelasi timp si pentru integrator, cu care expeditorul a incheiat  un  contract pentru a genera si prelucra trimiterile postale ale acestuia din urma.

1.4. Niciun angajat al societatii TABITA TOUR si nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba oricare din termenii sau conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, sau de a face orice promisiune in numele societatii.

1.5. Nicio dispozitie primita verbal sau in scris anterior sau ulterior semnarii documentului de transport, nu va putea constitui o modificare a conditiilor si termenilor prezentului contract.

1.6. TABITA TOUR oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal, având ca obiect colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în condițiile prezentate mai jos.

1.7. TABITA TOUR poate incheia contracte de prestari servicii cu subcontractori sau alti furnizori de servicii postale autorizati, drepturile si obligatiile partilor regasindu-se in forma scrisa a contractului dintre parti.

 

2. CONDIŢII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POŞTALE ÎN REŢEAUA POŞTALĂ TABITA TOUR

Condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale in reteaua postala TABITA TOUR, respectiv regulile pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale, sunt urmatoarele:

2.1.Trimiterile postale trebuie sa contina datele de identificare complete ale destinatarului (in cazul serviciului contra ramburs si ale expeditorului), scrise lizibil, corect si complet, (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, optional si numerele de telefon pentru a se putea contacta destinatarul si respectiv expeditorul in cazul serviciului contra ramburs). Expeditorul raspunde de toate datele transmise.

2.2.Trimiterile postale trebuie sa fie ambalate corespunzător de catre expeditor, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului.

2.3.Ambalajul trebuie sa fie intact (fără crăpături, rupturi) si să corespundă volumului, greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei prestarii serviciului postal şi să fie în forme uşor de mânuit, aplicându-li-se pe ambalaj etichete sugestive ce vor indica modul de manipulare si depozitare.

2.4.Ambalajul şi închiderea trimiterilor poştale trebuie să asigure protejarea acestora impotriva deteriorarii, dar si a inviolabilitatii trimiterii postale, în aşa fel încât sa nu permita deteriorarea prin presiune sau prin manipulări succesive şi să nu se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca o acţiune de spoliere să fie vizibilă; agrafele metalice folosite la închiderea trimiterilor nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului poştal.

2.5.Ambalajul folosit de expeditor se considera suficient in cazul in care se apreciaza ca protejeaza trimiterea postala, de la depunerea ei la punctul de acces pana la eliberarea ei destinatarului in conditii normale de colectare, sortare, transport si livrare.

2.6.Dimensiunea maxima a unui colet ce face obiectul unui serviciu postal este de 60x50x30 cm, cu greutatea maxima de 31,50 kg.

2.7.Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a trimiterilor de corespondenţă care conţin şi obiecte fără valoare comercială (ex.: fotografii, agrafe de prindere a documentelor etc.) trebuie să fie ambalate astfel încât să nu împiedice operaţiunile de prelucrare.

2.8.TABITA TOUR accepta trimiterile postale care nu necesita transport si depozitare in conditii speciale de temperatura.

2.9. Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, TABITA TOUR va aplica etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare. TABITA TOUR poate pune la dispoziţia expeditorului etichete tipizate. TABITA TOUR se obliga să recunoască şi să folosească inscripţionările şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare.
2.10. TABITA TOUR accepta bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În această situaţie responsabilitatea pierderii sau distrugerii, totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.

2.11. Este interzis să se aplice pe trimiterile poştale alte etichete decât cele care se raportează la serviciile poştale, cu excepţia celor aplicate pe ambalajul original al bunului; ambalajul trimiterilor postale nu trebui sa contina etichete reutilizate, informatii a unor expedieri anterioare (adrese, coduri postale, numere de telefon, etc.) sau coduri de bare sau puncte, de natura sa ingreuneze procesul de sortare, scanare si inregistrare a trimiterilor postale.

2.12. Trimiterile poştale trebuie să prezinte, pe ambalaj spaţii suficiente pentru înscrierea menţiunilor de serviciu şi aplicarea etichetelor.

2.13.Trimiterile postale care contin bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala, ambalate si etichetate de catre expeditor, vor fi acceptate cu conditia ca expeditorul sa le ambaleze corespunzator intr-o cutie rezistenta umpluta cu materiale protectoare corespunzatoare, care atenueaza socul mecanic si sa le eticheteze corespunzator cu etichete sugestive care sa indice modul de manipulare si depozitare, si sa accepte ca TABITA TOUR se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale care sunt inscriptionate/etichetate corespunzator.In cazul in care expeditorul/integratorul nu declara furnizorului trimiterile postale care contin bunuri fragile, astfel incat acesta sa poata verifica la preluare indeplinirea conditiilor corespunzatoare de ambalare si etichetare, in cazul in care prezinta vicii ascunse prin ambalare, expeditorul/integratorul accepta ca expedierea se va face pe propriul sau risc.

2.14.TABITA TOUR furnizează serviciul de trimitere contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON/EURO. Suma maximă admisă pentru serviciul contra ramburs este de 1000 euro sau echivalentul in lei la cursul BNR valabil din ziua preluarii trimiterii postale.

2.15.TABITA TOUR furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrarii trimiterii postale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fara a fi confirmata in scris de catre acesta.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, TABITA TOUR având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

În cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarată, valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 10.000 RON

2.16.La momentul acceptarii trimiterilor postale care fac obiectul serviciului contra ramburs sau a celor cu valoare declarata TABITA TOUR se obliga sa mentioneze pe documentul de transport acest serviciu.

2.17. Obiectul serviciului postal poate face un numar minim de 1 (una) trimitere postala si maxim nelimitat, cu exceptia serviciului de publicitate prin posta, in cazul carora numarul minim de trimiteri este de 500, depuse de catre acelasi expeditor, in acelasi moment si la acelasi punct de acces al TABITA TOUR.

2.18. TABITA TOUR asigura livrarea trimiterilor postale prin mijloace proprii sau prin intermediul colaboratorilor contractati de TABITA TOUR in acest scop.

2.19.Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate/ imputernicire (delegatie) si actul de identitate, dupa caz. Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al destinatarului a persoanei care preia trimiterea postala de la punctul de contact deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate/ imputernicire (delegatie) si actul de identitate, dupa caz.

2.20.  Modalitatile de plata a serviciilor postale:

Serviciile postale furnizate de TABITA TOUR pot fi achitate în numerar, prin Ordin de Plata, in lei sau euro. Plata serviciilor se face, de regula, in avans fata de prestarea lor.

TABITA TOUR poate accepta, prin incheierea unui contract, plata in alte conditii decat cele prevazute la acest punct.

 

 

3. TABITA TOUR exclude de la colectare, sortare, transport si livrare urmatoarele:

3.1.Trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii, etc.);

3.2.Trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, sau trimiterile postale care constau in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

3.3. Trimiterile postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi, neindepartate;

3.4.Trimiterile postale ambalate de către expeditor atunci când ambalajul si etichetarea folosita nu corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare.

3.5.Trimiterile poştale a căror prelucrare necesită condiţii speciale pe care TABITA TOUR nu le poate asigura;

3.6.Trimiterile poştale al căror conţinut sau ambalaj exterior ar putea să afecteze integritatea şi sănătatea persoanelor sau să determine pagube materiale;

3.7.Trimiterile poştale care conţin următoarele obiecte: monede, bilete de bancă,bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur, argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte preţioase;

3.8. Trimiteri postale de bunuri perisabile, precum si cele sensibile la temperatura sau care necesita conditii speciale de temperatura pe care TABITA TOUR nu le poate asigura;

3.9.Trimiteri postale care prin greutatea si volumul lor sau ambalarea necorespunzatoare, prezinta greutati la manipulare si transbordare;

3.10. Trimiterile postale care se constata ca sunt bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala, neambalate si neetichetate corespunzator de catre expeditor/integrator si pentru care expeditorul refuza ambalarea/etichetarea lor corespunzatoare de catre furnizor.

 

 

4. Conditii de calitate

4.1. TABITA TOUR va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra trimiterile postale interne si internationale in termenul asumat, respectiv in termen de 4 zile lucratoare pentru trimiterile interne si 7 zile lucratoare pentru trimiterile internationale de la data depunerii trimiterii postale de catre expeditor.

4.2. In cazul serviciului contra ramburs, termenul de returnare catre expeditori a contravalorii trimiterilor postale interne si internationale care fac obiectul acestui serviciu este de 10 zile lucratoare de la data livrarii ;

4.3. Expeditorul este de acord cu orice traseu sau redirectionare, inclusiv posibilitatea ca trimiterea sa fie transportata prin locuri  de oprire intermediare. 

4.4. Termenul de pastrare pentru toate trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarului si nici returnate expeditorului, este de 9 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces. Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate in depozitele  TABITA TOUR. Clientul va primi o notificare prin care este instiintat ca are obligatia de a ridica trimiterea postala, precum si denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al depozitului TABITA TOUR de la care poate fi ridicată trimiterea poştală. Exceptand perioada avizata de mai jos, incepand cu a unsprezecea zi pentru cazul trimiterilor postale interne si cu a treizeci si una zi pentru cazul trimiterilor postale internationale, pentru pastrarea fiecarei trimiteri postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului, TABITA TOUR va percepe o taxă de depozitare în sumă de 2 lei/zi calendaristică de întârziere, până la data ridicării efective a trimiterilor postale.

4.5. Pe întreaga perioadă de păstrare de 9 luni expeditorul poate plăti integral tariful si poate solicita restituirea trimiterii poştale. În cazul în care expeditorul solicită restituirea trimiterii poştale, trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de păstrarea acesteia.

4.6. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale dupa expirarea termenului de pastrare.

4.7. TABITA TOUR are obligaţia de a păstra la punctul de contact deservit de personal, trimiterile poştale în vederea predării acestora destinatarului prin prezentarea acestuia la punctul de contact, in termen de 10 zile in cazul trimiterilor postale interne si în cazul trimiterilor poştale internaţionale, de 30 de zile, începând din ziua următoare avizării destinatarului trimiterilor poştale.

4.8.În momentul predarii catre TABITA TOUR SRL a trimiterii postale, clientul va accepta termenii si conditiile expuse în acest document indiferent daca a semnat sau nu documentul de transport (AWB-ul). Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul preluării trimiterii poştale de către personalul TABITA TOUR.

4.9. Data depunerii in reteaua postala TABITA TOUR este data la care trimiterea poştală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces TABITA TOUR, dacă aceasta a fost colectată înainte de ultima operaţiune de ridicare a trimiterilor poştale stabilită pentru respectivul punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră că data depunerii trimiterii este data următoarei zile lucrătoare celei la care trimiterea poştală este colectată prin intermediul punctelor de acces, iar utilizatorul este de acord cu acest fapt.

4.10. TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală, cu data depunerii acestora la punctele de acces, cât şi cu denumirea sau marca sa comercială.

4.11. TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală sau preluate de la un alt furnizor de servicii poştale, cu data depunerii trimiterilor poștale, respectiv cu data preluării trimiterii poștale de la un alt furnizor.

4.12. TABITA TOUR va marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poştă cu inscripţia „publicitate".

4.13. TABITA TOUR va asigura elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea şi distribuirea trimiterilor poştale.

4.14. TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua sa poştală, punctele de acces, mijloacele de transport şi punctele de contact.

4.15. Predarea trimiterilor poştale se realizează personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală. TABITA TOUR nu efectuează livrări la cutia poștală.

 

5. CONFIDENŢIALITATE SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1.TABITA TOUR (site-ului www.tabitatour.ro.) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice (GDPR) în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:- in vederea încheierii și derulării relației contractuale cu Compania; - pentru a te contacta in legatura cu serviciile pe care le-ai achizitionat de la noi. Este posibil sa te contactam prin email, posta, telefon sau prin mesaje text; - in vederea îndeplinirii obligațiilor legale; - in vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Companiei; - in baza consimțământului dumneavoastră( prelucrarile datelor cu caracter personal în scop de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative și care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligații legale se vor realiza doar în baza consimțământului dumneavoastră expres).

În calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal: a) dreptul la informare; b) dreptul de acces la date; c) dreptul la rectificare; d) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”; e) dreptul la restricționarea prelucrării; f) dreptul la portabilitatea datelor; g) dreptul la opoziție; h) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;i) dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).(www.dataprotection.ro).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către TABITA TOUR SRL, Calea Moldovei, nr. 18, cod postal RO-420096, Bistrița, judeţul Bistriţa-Năsăud sau pe email la dataprotection@filadelfiagroup.ro. De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor al companiei (DPO), telefon (+40) 753 220 002.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor, Compania va răspunde acestei solicitări, în termen de maximum 30 de zile, în condițiile prevăzute de GDPR. TABITA TOUR SRL prelucrează datele dumneavoastra în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR. Perioada de stocare este de 3 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu Societatea. Ulterior acestei perioade, datele vor șterse total sau anonimizate complet pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare. De asemenea TABITA TOUR poate stoca datele cu caracter personal pe o durata mai indelungata , in scop probatoriu si/sau  de arhivare.

5.2. TABITA TOUR este înregistrată la Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 15471, iar acceptarea termenilor și condițiilor de livrare ale Tabita Tour presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016

 

6.  OBLIGATIA DE RETURNARE A TRIMITERILOR POSTALE

6.1. TABITA TOUR are obligaţia de a returna expeditorului, la cel mai apropiat punct de acces al TABITA TOUR, trimiterea postala care nu a putut fi predată destinatarului din una din următoarele cauze:

a) destinatarul trimiterii poştale sau persoana autorizată să primească  trimiterea poştală nu au fost găsite la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;

b) destinatarul trimiterii poştale sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală a refuzat primirea acesteia sau achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;

c) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;

6.2. Trimiterile poştale care nu pot fi livrate la destinatar din motivele prevăzute la art. 6.1 sunt returnate expeditorului pe cheltuiala acestuia (conform tarifelor prevazute in oferta comerciala a furnizorului).

6.3. TABITA TOUR are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterilor postale  în următoarele cazuri: 

a) cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezultă în mod neîndoielnic, că trimiterea poştala contine bunuri interzise la transport sau nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate;

b) când, după preluarea trimiterilor postale, acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale, cu mentiunea ca, în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept. Sarcina probei îi revine furnizorului.

6.4. Termenul de returnare catre expeditor a trimiterilor postale (atat interne, cat si internationale) care nu au putut fi predate destinatarului din una dintre cauzele de mai sus, este de 15 zile lucratoare, calculat de la data expirarii perioadei de avizare sau a incercarii de livrare, dupa caz.

 

7. RASPUNDEREA TABITA TOUR

7.1. TABITA TOUR răspunde pentru paguba pricinuită în cazul furtului, pierderii, distrugerii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul predării la destinatar.

7.2. Raspunderea TABITA TOUR se limiteaza strict numai la pierderea si paguba directa. Toate celelalte tipuri de pierderi sau pagube sunt excluse (inclusiv, dar nelimitandu-se la, beneficii nerealizate, venituri, dobanzi, afaceri viitoare) chiar daca acestea sunt speciale sau indirecte si chiar daca riscul unor asemenea pierderi au fost aduse la cunostinta TABITA TOUR inainte sau dupa acceptarea trimiterii.

7.3.  TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale interne după cum urmează:

  a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

 1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

    2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;

  3.  cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:

        1.  cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

        2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată

c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care  TABITA TOUR a încasat rambursul parţial de la destinatar.

7.4. În afara despagubirilor prevazute la art. 7.3 lit. a) se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterilor postale.

7.5.În cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

7.6. La sumele prevăzute la pct.7.3 lit.a) și b) mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

 7.7.TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

7.8.Expeditorul poate renunta, in favoarea destinatarului, la dreptul de despagubire care ii revine.

7.9.Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

7.10.In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

7.11. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, livrarea unei trimiteri poştale se poate realiza de către un furnizor de servicii poştale distinct de cel care a colectat trimiterea poştală, cu condiția ca acesta să fie autorizat pentru furnizarea serviciului poștal al cărui obiect îl face respectiva trimitere poştală. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a colectat trimiterea poştală răspunde faţă de utilizator pentru prestarea serviciului.

 

8.  CAZURI DE EXONERARE A RASPUNDERII TABITA TOUR

8.1. TABITA TOUR  este exonerată de răspundere în următoarele cazuri:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

b) destinatarul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

c) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

 

9. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR. RECLAMATIA PREALABILA, PLANGEREA INAINTATA CATRE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE, INTRODUCEREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA  SI REGULI PRIVIND ACORDAREA DESPAGUBIRILOR

9.1.În vederea acordării de despăgubiri, expeditorul sau destinatarul este obligat să introducă, în termen de 6 luni calculat de la data depunerii trimiterii poştale, o reclamaţie prealabilă privind neîndeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de către TABITA TOUR a obligaţiilor sale.

9.2. Reclamatiile pot fi transmise prin: fax la nr. 0263.215.599, e-mail la adresa: reclamatii@tabitatour.ro, depunere personala la sediul societatii sau la punctele de acces sau de contact (reclamantului eliberandu-i-se numar de inregistare) sau prin posta cu confirmare de primire. Confirmarea primirii reclamatiei se face prin aceeasi metoda prin care aceasta a fost primita: prin fax, catre numarul de fax de la care a fost transmisa reclamatia, prin e-mail, catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia sau prin completarea corespunzatoare si semnarea confirmarii de primire pentru situatia in care aceasta a fost transmisa printr-un astfel de serviciu.

9.3. In scopul solutionarii reclamatiilor, dovezile acceptate pot fi: documentele de transport/copie a facturii si a documentelor care atesta plata, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale etc., dupa caz.

9.4. TABITA TOUR  are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă intr-un termen care nu va depasi 3 luni de la data introducerii acesteia. Termenul de solutionare a reclamatiei cumulat cu termenul de plata, nu va putea fi mai mare de 3 luni de la data introducerii reclamaţiei, in cazul reclamatiilor intemeiate.

9.5. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut la art.9.4. utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorităţii de reglementare. Plângerea înaintată autorităţii de reglementare va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile. Aceste dispozitii nu condiţionează dreptul niciuneia dintre părţi de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

9.6. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an. Termenul de prescripţie curge de la data depunerii trimiterii .

poştale. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

9.7. Plata despăgubirilor se face in termen de 30 zile de la solutionarea reclamatiei, fara a depasi termenul de 3 luni de la introducerea reclamatiei. Părţile vor conveni modalitatea adecvata de plată, de rambursare sau compensare a prejudiciului, in cazul reclamatiilor intemeiate, care poate fi plata in numerar, prin virament in cont bancar, etc. sau alte forme convenite de catre parti.

9.8. Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 7. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

 

 

10 . RĂSPUNDEREA EXPEDITORULUI

10.1. Expeditorul răspunde pentru pagubele cauzate TABITA TOUR prin nerespectarea obligaţiilor sale.

 

11. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

11.1. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere TABITA TOUR, în cazul neexecutării obligaţiilor asumate.

11.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate. În cazul în care invocă forţa majoră, TABITA TOUR are obligaţia să o aducă la cunoştinţa expeditorului, în scris ori prin mijloacele de comunicare în masă, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore şi încetarea acesteia se vor comunica în maximum 15 zile de la apariţie.

11.3. Prin caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate.

 

 

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1.Contractul individual încheiat între expeditor sau integrator şi furnizorul TABITA TOUR încetează în unul dintre următoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii poştale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;

b) prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;

c)  prin acordul părţilor;

d) la expirarea termenului de păstrare stabilit conform pct. 4.5;

e) prin imposibilitatea fortuită de executare a contractului, timp de 6 luni de la colectarea trimiterii poştale;

f) de drept, când, după preluarea trimiterilor postale acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale; în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept. 

 

13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 

13.1. Legea aplicabilă  este legea română.

13.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu aceste Conditii generale de furnizare a serviciilor postale, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în lipsa acordului părţilor, prin intermediul instanţelor judecătoreşti competente de la sediul furnizorului de servicii postale.

 

 

SOCIETATEA  TABITA TOUR   S.R.L.

Administrator,

SIGHIARTAU Ioan-Eugen